POLITYKA PRYWATNOSCI

 1. Wstęp.

Czujemy się bardzo zobowiązani pod względem ochrony prywatności osób fizycznych, dlatego ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.

Przetwarzamy dane zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679, Ustawy Organicznej 3/2018 o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana w czerwcu 2022 r. celem wypełnienia obowiązków informacyjnych i dla zapewnienia przejrzystości samej strony internetowej oraz podmiotu odpowiedzialnego w ogólności, aby każdy zainteresowany, a nie tylko użytkownicy strony internetowej, mieli dostęp do ogólnych zasad, którymi kieruje się podmiot odpowiedzialny w tym zakresie. Do czasu kolejnej aktualizacji mogą pojawić się pewne różnice.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?

Administrator: GP LIMITE ANDAMUR S.L.

NIP: B30424162

Adres: POL. IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR. 30817 LORCA (MURCIA)

Poczta elektroniczna: info@andamur.com

 1. Jakie jest pochodzenie i rodzaj danych, które przetwarzamy?

Źródłem przetwarzanych przez nas informacji może być każda z następujących kategorii:

 • Formularze na papierze, w formie elektronicznej lub cyfrowej.
 • Systemy komunikacji i przesyłania wiadomości: poczta elektroniczna i aplikacje do przesyłania wiadomości, telefon itp.
 • Inne legalne źródła informacji.

Poszczególne kategorie danych, które możemy przetwarzać w zależności od rodzaju osoby, której dane dotyczą (użytkownik, klient, dostawca, pracownik itp.) i charakteru działalności administratora danych oraz poszczególne rodzaje przetwarzania danych, to:

 • Dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, wizerunek.
 • Kody identyfikacyjne lub hasła, np. nazwa użytkownika, kod pracownika.
 • Adresy kontaktowe pocztowe lub elektroniczne, np. telefon, e-mail, profil w mediach społecznościowych.
 • Dane dotyczące cech osobowych i zawodowych, np. wiek, data urodzenia, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, CV.
 • Dane ekonomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe, np. dane bankowe, dane kart kredytowych itp.
 • Dane płacowe każdego rodzaju i inne informacje o charakterze zawodowym; np. stanowisko pracy, dokument płacowy itp.
 • Dane dotyczące transakcji, np. dostarczonych i otrzymanych towarów i usług.
 • Dane kategorii specjalnej, np. stan zdrowia, przynależność do związków zawodowych, pochodzenie rasowe.
 • Inne dane i informacje niezbędne lub dorozumiane dla celów związanych z realizacją naszych działań, usług i przedmiotu.
 1. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Z założenia dane są przetwarzane w celu skutecznego przeprowadzenia działań wpisanych w codzienny rozwój działalności i zarządzanie administratora. Możemy jednak określić różne cele przetwarzania w zależności od możliwych kategorii osób, których te dane dotyczą:

 • Klienci i potencjalni klienci: zarządzanie i utrzymywanie stosunków handlowych, przedumownych i umownych; administracja wewnętrzna; zarządzanie finansowe; reklama i marketing, obsługa klienta.
 • Partnerzy, wierzyciele i dostawcy: zarządzanie i utrzymywanie stosunków handlowych, administracja wewnętrzna i zarządzanie zasobami gospodarczymi.
 • Pracownicy: zarządzanie, rozwój i utrzymanie stosunku pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja, działalność szkoleniowa, zapobieganie ryzyku zawodowemu, rejestrowanie dnia pracy i inne cele wynikające z obowiązków prawnych i rozwoju stosunków pracy.
 • Kandydaci: zarządzanie otrzymanymi CV, zarządzanie ofertami pracy i selekcja personelu.
 • Użytkownicy sieci i mediów społecznościowych: obsługa użytkowników i zarządzanie komunikacją między stronami.
 • Odwiedzający: obsługa odwiedzających i kontrola dostępu na teren zakładu.
 • Posiadane informacje dotyczące jakiejkolwiek innej kategorii osób będą przetwarzane przez administratora danych w ramach jego działalności, w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz na podstawie ogólnych kryteriów niniejszej Polityki Prywatności.

Inne cele ogólne, które Administrator danych może realizować, to:

 • Tworzenie profilu handlowego, w celu poprawy Państwa doświadczeń poprzez personalizację ofert i komunikacji. Na podstawie takiego profilu nie będą podejmowane żadne indywidualne decyzje, a działania podejmowane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 • System monitoringu wideo, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób, a także odpowiedniej kontroli pracy na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Centrala telefoniczna, celem rejestrowania komunikacji dla zapewnienia bezpieczeństwa, gwarancji i jakości usług, w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
 • Analiza ryzyka finansowego i kontrola zobowiązań pieniężnych. W celu przeprowadzenia analizy określonej zamówionej usługi. W przypadku dłużników z określonymi, wymagalnymi płatnościami w toku, na podstawie uzasadnionego interesu administrator danych może powiadomić o tej okoliczności m.in. kartoteki wypłacalności kredytowej, kartoteki dłużników oraz służby zarządzające lub windykacyjne.
 • Komunikacja i marketing: opracowanie i realizacja komunikacji za pomocą dostępnych danych i środków kontaktu (e-mail, komunikatory internetowe itp.) z kategoriami podmiotów wewnętrznych (pracownicy) i zewnętrznych (klienci, perspektywy, współpracownicy, dostawcy itp.). Komunikacje takie mogą mieć cele informacyjne, organizacyjne, handlowe i reklamowe, odpowiednio na podstawie świadomej zgody i uzasadnionego interesu administratora danych. W celu promowania działalności administratora, a także budowania lojalności zainteresowanych, możliwe jest także opracowanie innych działań marketingowych, np. poprzez losowanie nagród, promocje itp.

Dane mogą być przetwarzane przez środki i aplikacje udostępniane użytkownikom w celu poprawy jakości usług, podtrzymywania relacji handlowych i działań marketingowych. Wspomniane przetwarzanie może również obejmować niektóre z celów określonych tutaj.

 • Geolokalizacja za pomocą zleconych do tego celu systemów w celu zapewnienia bezpieczeństwa, kontroli i optymalizacji zasobów ludzkich i materialnych.
 • Inne cele wynikające z istoty administratora danych, motywowane normalnym rozwojem i wykonywaniem jego działalności, na mocy ważnej, uzasadnionej podstawy.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe są przechowywane co najmniej tak długo, jak długo istnieje relacja z osobą, której dane dotyczą, jak długo nie zażądano ich usunięcia, jak długo mogą powstać zobowiązania lub jak długo nakazują ich przechowywanie przepisy prawne.

W przypadku danych kandydatów i osób poszukujących pracy, zostaną one usunięte natychmiast, jeśli nie będą stanowiły interesu zawodowego dla administratora danych. Gdyby jednak stały się one przedmiotem zainteresowania firmy, zostaną odpowiednio zabezpieczone i zablokowane, a także przetwarzane tylko w okresach, w których odbywają się procesy selekcji personelu.

W przypadku klientów, z którymi ustały relacje biznesowe, mogą być one zachowane w celu zaoferowania im warunków lub usług, jeśli jest to zgodne z prawem.

Dane zarejestrowane przez systemy monitoringu wideo będą przechowywane przez okres do trzydziestu (30) dni od ich zarejestrowania. Z wyjątkiem odstępstw przewidzianych przez prawo, które pozwalają na zachowanie blokady plików do czasu podjęcia odpowiedniej decyzji.

Również dane dotyczące rejestracji gości, kontroli dostępu i inne dane dotyczące przetwarzania do celów bezpieczeństwa prywatnego są przechowywane przez okres do trzydziestu (30) dni lub dłużej, jeżeli powstanie zobowiązanie, dla którego muszą być przechowywane przez dłuższy okres, w którym to czasie informacje pozostają zablokowane do dyspozycji właściwych organów.

Administrator danych posiada w swoim planie ochrony danych spis okresów przechowywania, których przestrzega w celu zarządzania różnymi obowiązującymi okresami przechowywania.

Usuwanie danych odbywa się każdorazowo z zapewnieniem ich poufności.

 1. Jaka jest zasadność przetwarzania Państwa danych?

Administrator przestrzega i stosuje się do różnych istniejących podstaw prawnych, które mają zastosowanie do każdego celu przetwarzania. Są to:

 1. Świadoma zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Zobowiązania przedumowne lub umowne.
 3. Uzasadniony interes administratora danych lub osoby trzeciej.
 4. Stosowne zobowiązania prawne.
 5. Inne przewidziane prawem podstawy prawne.
 1. Jakim odbiorcom będą przekazywane Państwa dane?

Dane osób, o których mowa, nie będą domyślnie przekazywane żadnej stronie trzeciej, z kilkoma wyjątkami: a) kategorie spółek powiązanych, z udziałem partnerów lub należące do tej samej grupy kapitałowej co administrator danych; b) jednostki bankowe, w których realizowane są polecenia zapłaty; c) firmy, z którymi administrator danych zawarł umowy na usługi informacji kredytowej, raporty dotyczące ryzyka i raporty biznesowe, w tym usługi zarządzania kartotekami dotyczącymi wypełnienia lub niewypełnienia zobowiązań pieniężnych  d) upoważnione podmioty przetwarzające dane i usługi dodatkowe związane z dostarczaniem towarów i usług firmy; e) inne uprawnione zainteresowane strony i/lub osoby trzecie przewidziane w przepisach prawa, f) władze i administracje publiczne w ramach wykonywania swoich kompetencji.

W przypadku podmiotów przetwarzających (dostawców, usług pomocniczych itd.) biorących udział w realizacji naszych usług, a mających siedzibę w państwie trzecim, odbywa się to w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przy zapewnieniu odpowiednich i właściwych gwarancji, a podmioty te zobowiązują się do przestrzegania i stosowania postanowień europejskich przepisów o ochronie prywatności.

 1. Jakie są Państwa prawa, gdy przekazują nam Państwo swoje dane i/lub gdy my je przetwarzamy?

Jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas o egzekucję któregokolwiek z następujących praw do ochrony danych:

 • Dostęp do danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w celu potwierdzenia, czy dane jej dotyczące są przetwarzane oraz uzyskania dalszych informacji na temat tego przetwarzania.
 • Sprostowanie lub usunięcie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, między innymi wówczas, gdy są one niedokładne lub nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w określonych okolicznościach – wówczas są one przechowywane wyłącznie dla celów dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony praw innej osoby lub ze względu na interes publiczny.
 • Otrzymanie dotyczących Państwa danych osobowych, które uprzednio zostały nam przekazane, w miarę możliwości w uporządkowanym formacie. (Przeniesienie danych).
 • Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w określonych okolicznościach i z przyczyn wynikających ze szczególnej sytuacji. Firma przestanie przetwarzać Państwa z wyłączeniem ważnych, prawnie uzasadnionych powodów, lub realizacji bądź obrony ewentualnych roszczeń.
 • Wycofanie zgody, co może prowadzić do zerwania lub anulowania istniejącej relacji biznesowej, czy też umownej, o ile by taka istniała. Bez uszczerbku dla przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

W tym celu wystarczy skontaktować się z nami na adres e-mailowy lub pocztowy wskazany na wstępie.

Można również skontaktować się z naszym wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub z Agencją Ochrony Danych, aby dowiedzieć się więcej o swoich prawach lub zażądać ich egzekwowania przez organ nadzorczy.

 1. Bezpieczeństwo danych.

W naszym systemie informacyjnym stosujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować odpowiedni poziom poufności, integralności, dostępności i trwałości danych.

Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub zakłócenia spowodowane przez osoby trzecie w naszym systemie informacyjnym. Wszelkie naruszenia bezpieczeństwa są należycie i niezwłocznie zgłaszane właściwym władzom i/lub publicznym organom ścigania.

 1. Wysyłanie wiadomości lub informacji.

Nasza polityka dotycząca wysyłania informacji za pomocą środków telematycznych (e-mail, komunikatory internetowe, itp.) jest ograniczona do wysyłania wyłącznie wiadomości związanych z funkcjonowaniem i działalnością firmy, które są naszym zdaniem interesujące dla naszych użytkowników i zainteresowanych stron lub na których otrzymywanie wyrazili Państwo zgodę.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać tych wiadomości, oferujemy Państwu możliwość skorzystania z prawa do unieważnienia i rezygnacji z ich otrzymywania, zgodnie z postanowieniami tytułu III, artykułu 22 ustawy 34/2002 o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

 1. Sieci społecznościowe.

Administrator danych może być obecny w sieciach społecznościowych za pośrednictwem odpowiednich profili, a niniejsza sekcja oraz wszelkie warunki prawne i dotyczące prywatności obecne na stronie internetowej mają zastosowanie do przetwarzania danych użytkowników, którzy śledzą te profile lub łączą się z nimi w jakikolwiek sposób.

Administrator danych wykorzystuje wspomniane profile do celów komunikacji, rozwoju biznesu, marketingu i reklamy.

Użytkownicy, którzy śledzą i/lub biorą udział w naszych profilach, nie powinni:

 1. Publikować treści lub informacji sprzecznych z prawem, moralnością i dobrymi obyczajami. Wszelkie użytkowanie lub zachowania niezgodne z prawem, uciążliwe, nieodpowiednie, mogące wywołać negatywne opinie o profilu lub naruszające prawa osób fizycznych są niedozwolone.
 2. Zachowywać się w sposób sprzeczny z zasadami legalności, uczciwości, odpowiedzialności, ochrony godności ludzkiej, ochrony małoletnich, ochrony porządku publicznego, ochrony prywatności, ochrony konsumentów oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści uznanych za nieodpowiednie bez uprzedniego powiadomienia. Tym samym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie właściwych dla każdej platformy zabezpieczeń, z którymi użytkownik winien zapoznać się samodzielnie, podobnie jak z warunkami prawnymi korzystania z danej platformy.

 1. Kanał raportowania.

Dane przekazane przez dowolną osobę za pośrednictwem procedur dostępnych na naszym kanale raportowania są przetwarzane na podstawie świadomej zgody, prawnie uzasadnionego interesu administratora danych oraz zgodności z obowiązkami prawnymi.

Celem przetwarzania będzie zarządzanie i kontrola ewentualnych wiadomości i skarg zgodnie z warunkami ustanowionymi dla funkcjonowania Kanału Raportowania.

Dane wszelkich zainteresowanych lub poszkodowanych podmiotów, osób składających zgłoszenie lub skargę, pracowników i osób trzecich są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do podjęcia decyzji o konieczności podjęcia działań wyjaśniających. W każdym przypadku przekazane informacje zostaną usunięte, zapewniając ich poufność, po upłynięciu ustawowych okresów przechowywania lub przetrzymywania dowodów.

W stosunku do zebranych informacji i danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie będzie prowadzone profilowanie.

Dane mogą być udostępnione osobom trzecim, jeśli jest to konieczne dla celów dyscyplinarnych lub dla przeprowadzenia ewentualnego postępowania sądowego.

Każda z osób zainteresowanych może wykonywać swoje prawa w zakresie ochrony danych zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Użytkownicy winni być świadomi, że przekazywane informacje i dane są poufne i zastrzeżone.

 1. Pracuj z nami.

Osoby zainteresowane dostępem do ofert pracy od administratora mogą przekazać mu swoje dane i informacje zawodowe za pomocą różnych kanałów, a najlepiej za pomocą sekcji „pracuj z nami”.

Dane te będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi warunkami ochrony prywatności w celu zarządzania kandydaturami na ewentualne oferty pracy podmiotu odpowiedzialnego oraz wszelkich spółek powiązanych lub należących do tej samej organizacji biznesowej.

Przetwarzanie będzie odbywało się na podstawie świadomej zgody osoby, której dane dotyczą, lub innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawy.

Przekazane dane, jeśli nie będą stanowiły dla podmiotu interesu zawodowego lub gdy przestaną być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostaną wyeliminowane z zachowaniem ich poufności.

Każda zainteresowana osoba może cofnąć zgodę i skorzystać z prawa do prywatności na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności.