POLITYKA PRYWATNOSCI

GP LIMITE ANDAMUR S.L., zwana dalej firmą Andamur, jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych w następujący sposób od użytkowników witryny i innych osób, których dotyczą dane:

 • formularze internetowe
 • poczta elektroniczna
 • połączenia telefoniczne
 • formularze papierowe
 • poczta tradycyjna
 • źródła ogólnie dostępne (dzienniki urzędowe, środki masowego przekazu itp.)
 • Kontrakty
 • pliki dostarczone przez inne podmioty i osoby
 • inne legalne źródła i środki

Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych za pomocą ww. źródeł i środków będzie się odbywało w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,Ustawa organiczna 3/2018 o ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

Poniżej zostały przedstawione zasady polityki prywatności stosowane przez firmę Andamur.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Nazwa:GP LIMITE ANDAMUR S.L.
NIP:B30424162
Adres siedziby:POL. IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR,

30817 LORCA (MURCIA), HISZPANIA

Telefon:968102000
E-mail:info@andamur.com

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Celem przetwarzania danych pozyskanych z legalnych źródeł i danych dostarczonych przez osoby, których te dane dotyczą, jest zarządzanie, rozwijanie, realizowanie i kontrolowanie kontaktów handlowych i stosunków umownych pomiędzy administratorem danych i osobami, których te dane dotyczą (klienci, w tym potencjalni, dostawcy, pracownicy itp.).

Są to wszelkie czynności z zakresu administracji i zarządzania działalnością przedsiębiorstwa od strony ekonomicznej, finansowej i handlowej oraz wykonywane w związku z realizacją umów oraz sprzedażą produktów i usług, tj. realizacją przedmiotu działalności przedsiębiorstwa.

Dane osób, których one dotyczą, są także przetwarzane w celu prowadzenia i obsługi korespondencji i innych sposobów komunikacji (kontakty z użytkownikami, odpowiadanie na pytania, wysyłanie newsletterów, obsługa profili firmowych w mediach społecznościowych itp.).

Na podstawie udostępnionych informacji firma Andamur tworzy profil użytkownika w celu zapewnienia użytkownikom lepszych doświadczeń i wrażeń podczas korzystania z witryny oraz w celu spersonalizowania ofert i powiadomień pod kątem zainteresowań użytkowników i może stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach na podstawie takiego profilu.

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane również w następujących celach:

 • Monitoring wizyjny obiektu firmy Andamur w celu zapewnienia bezpieczeństwa, kontroli dostępu oraz kontroli pracy.
 • Nagrywanie rozmów telefonicznych ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi.
 • Geolokalizacja za pomocą służących do tego systemów w celu zapewnienia kontroli i optymalizacji zasobów ludzkich i rzeczowych.
 • Analiza ryzyka kredytowego i finansowego do celów związanych ze świadczeniem zamówionej usługi.
 • Przetwarzanie danych dotyczących realizowania zobowiązań pieniężnych.
 • Jeżeli użytkownik kontaktuje się z firmą Andamur i przesyła informacje o sobie w celach rekrutacyjnych (np. przesłanie CV ), udostępnione w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane w celu ocenienia kandydata pod kątem ofert pracy w firmie Andamur. W przypadku zainteresowania kandydaturą w bazie danych zostanie utworzony profil do celów zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Weryfikacja i aktualizacja danych.
 • Działania marketingowe i działania mające na celu utrzymanie lojalności klientów, takie jak promocje, loterie itp.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Za pomocą wykorzystywanego przez firmę Andamur systemu informacyjnego przetwarzane są następujące rodzaje danych:

 • dane identyfikacyjne i kontaktowe
 • dane graficzne i audiowizualne
 • hasła i numery identyfikacyjne
 • adresy pocztowe i elektroniczne
 • dane dotyczące cech osobowych
 • dane dotyczące sytuacji zawodowej
 • dane dotyczące sytuacji materialnej
 • dane dotyczące sytuacji społecznej
 • dane ekonomiczne finansowe i ubezpieczeniowe
 • inne dane niefinansowe dotyczące stosunku pracy
 • inne dane związane z rozwojem działalności, towarami i usługami firmy.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane, dostawca, pracowity i/lub przez okres trwania relacji z osobą, której dotyczą dane (użytkownikiem, klientem itp.), i/lub przez okres przewidziany lub wymagany przez obowiązujące przepisy. W określonych okolicznościach osoba, której dotyczą dane, ma prawo żądać usunięcia dotyczących jej danych.

W momencie, gdy dane przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, zostaną one usunięte, z zachowaniem zasady poufności. Niemniej jednak zawsze będą przestrzegane minimalne okresy przechowywania danych, zarówno okresy, w których mogą powstać obowiązki dla przedsiębiorstwa lub zainteresowanych stron, jak i okresy ustalone w obowiązujących przepisach ustanawiających minimalne okresy przechowywania danych.

W przypadku danych udostępnionych w odpowiedzi na ofertę zatrudnienia, jeżeli nie okażą się one interesujące dla firmy, zostaną niezwłocznie usunięte, z zachowaniem poufności. Natomiast, jeżeli będą one interesujące dla firmy, będą należycie chronione i zablokowane, przetwarzane tylko w terminach, w których przeprowadzane są procesy naboru pracowników.

O ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami, dane osobowe klientów, z którymi kontakty handlowe zostały zakończone, mogą być przechowywane w celu oferowania im innych produktów i usług.

Dane pozyskane za pomocą systemów monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 30 dni od momentu ich zarejestrowania, chyba że ich dłuższe przechowywanie jest wymagane w sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być umowa (np. handlowa, o pracę) zawarta z osobą, której dotyczą dane.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również świadoma zgoda osoby, której dotyczą dane, wyrażona np. w następujących przypadkach: przesłanie formularza kontaktowego zamieszczonego w witrynie firmy Andamur, uczestniczenie w aktywnościach oferowanych przez firmę Andamur, kontakty z firmą Andamur poprzez jej profile w mediach społecznościowych, oraz we wszelkich sytuacjach pociągających konieczność pozyskania danych osobowych w sposób wymagający wyraźnego potwierdzenia zgody przez osobę, której dotyczą dane.

Przetwarzanie określonych danych osobowych może być także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego albo do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych lub innego podmiotu bądź osoby.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Dane osób, których one dotyczą, mogą zostać ujawnione wyłącznie następującym kategoriom odbiorców: a) spółki należące do grupy kapitałowej, do której należy administrator danych osobowych; b) instytucje bankowe realizujące polecenia zapłaty; c) podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi z zakresu udzielania informacji dotyczących historii kredytowej, ryzyka i regulowania zobowiązań, takie jak biura informacji kredytowej i biura informacji gospodarczej; d) przez upoważnione do tego osoby i służby świadczące tego rodzaju usługi w firmie; e) inne uprawnione osoby i podmioty.

Jakie prawa przysługują osobie, której dotyczą dane osobowe?

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie skorzystać z następujących praw w zakresie ochrony danych osobowych:

 • Prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych w celu potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania informacji na temat ich przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych m.in. w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w określonych przypadkach – wówczas będą one przechowywane wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
 • Prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych, tzn. otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych w określonych przypadkach i z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wówczas będą one przetwarzane wyłącznie w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw albo w celu dochodzenia lub obrony roszczeń

W celu skorzystania z ww. praw należy przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej: info@andamur.com lub na adres siedziby firmy Andamur: POL. IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR, 30817 LORCA (MURCIA), HISZPANIA.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw i ochrony przysługujących osobie, której dotyczą dane, można również skontaktować się z organem nadzorczym – hiszpańskim Urzędem Ochrony Danych (www.aepd.es).

Bezpieczeństwo danych

Firma Andamur spełnia swój obowiązek w zakresie wdrożenia w stosowanym systemie informacyjnym środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych.

Jednakże w zakresie dozwolonym przepisami prawa firma Andamur nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty powstałe wskutek nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych przechowywanych w jej systemie informacyjnym. Wszelkie przypadki złamania zabezpieczeń będą niezwłocznie zgłaszane właściwym organom, w tym organom ścigania.

Przesyłanie informacji

Zgodnie z polityką firmy Andamur dotyczącą wysyłania informacji drogą elektroniczną (poczta elektroniczna, komunikatory internetowe itp.) informacje takie są wysyłane wyłącznie wówczas, jeśli firma Andamur uzna, iż mogą zainteresować ich adresatów, jeśli są one związane z działalnością firmy Andamur lub jeśli adresat wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

Zgodnie z przepisami art. 22 Ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na otrzymywanie tego rodzaju informacji, może skorzystać z przysługującego mu prawa do zrezygnowania z ich otrzymywania.

Treść niniejszej polityki prywatności została poprawiona w czerwca 2019 roku, w związku z czym do momentu kolejnej aktualizacji mogą istnieć nie uwzględnione zmiany.