Zastrzeżenia prawne

  1. PRZEDMIOT NINIEJSZEGO DOKUMENTU ORAZ AKCEPTACJA ZAWARTYCH W NIM ZASAD I WARUNKÓW

  Niniejsze zastrzeżenia prawne regulują korzystanie z witryny www.andamur.com, udostępnionej przez jej właściciela i administratora, którym jest następujący podmiot:

  NAZWA: GP LIMITE ANDAMUR S.L.
  NIP: B30424162
  DANE REJESTROWE: Rejestr Handlowy w Murcji

  tom 2400, arkusz 62, dział 8, karta MU-23158

  ADRES SIEDZIBY: POL. IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR, 30817 LORCA (MURCIA), HISZPANIA
  TELEFON: 968102000
  E-MAIL: info@andamur.com

  Podmiot ten w dalszej części niniejszych zastrzeżeń prawnych zwany jest „firma Andamur”.

  Osoba, która korzysta z witryny, staje się automatycznie jej użytkownikiem, a tym samym w pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuje wszystkie zapisy niniejszego dokumentu, w którym firma Andamur może wprowadzać zmiany.

  Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania z witryny, tzn. w dobrej wierze oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i zapisami niniejszego dokumentu. W przypadku niedopełnienia tego zobowiązania użytkownik ponosi wobec firmy Andamur i innych podmiotów odpowiedzialność za wszelkie powstałe wskutek tego szkody i straty.

  1. WARUNKI DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY

  Dostęp do witryny jest swobodny i bezpłatny, jednakże warunkiem korzystania z niektórych oferowanych w niej usług jest uprzednie wypełnienie stosownego formularza. Użytkownik zobowiązany jest wówczas do podania prawdziwych i aktualnych danych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki podania niedokładnych lub nieprawdziwych danych.

  Niniejszym użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług udostępnionych przez firmę Andamur oraz do niedokonywania m.in. następujących działań:

  1. Rozpowszechnianie treści o charakterze przestępczym, pornograficznym, obraźliwym, rasistowskim bądź ksenofobicznym oraz pochwalających terroryzm lub nawołujących do przemocy i nienawiści, a także w jakikolwiek sposób naruszających prawo lub zasady współżycia społecznego.
  2. Wprowadzanie do sieci wirusów komputerowych oraz prowadzenie działań skutkujących zmianą, przeinaczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych bądź logicznych należących do firmy Andamur lub innych podmiotów bądź osób, a także utrudnianie innym użytkownikom dostępu do witryny i oferowanych w niej usług poprzez masowe użycie zasobów informatycznych, za których pomocą firma Andamur świadczy swoje usługi.
  3. Podejmowanie prób uzyskania dostępu do kont poczty elektronicznej innych użytkowników albo do obszarów o ograniczonym dostępie systemów informatycznych firmy Andamur lub innych podmiotów bądź osób oraz pozyskiwanie z nich danych i informacji.
  4. Naruszanie praw własności intelektualnej lub przemysłowej oraz poufności danych i informacji należących do firmy Andamur lub innych podmiotów bądź osób.
  5. Podszywanie się pod innego użytkownika, organ administracji publicznej lub inny podmiot bądź osobę.
  6. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przetwarzanie i modyfikowanie treści bez uprzedniej zgody właściciela praw do nich, chyba że działania takie są prawnie dozwolone.
  7. Pozyskiwanie danych w celu prowadzenia działań marketingowych służących dokonaniu sprzedaży lub osiągnięciu innych efektów handlowych poprzez przesyłanie reklam i informacji, które nie zostały zamówione lub na których przesyłanie nie wyrażono zgody.

  Wszystkie treści zamieszczone w witrynie, takie jak teksty, zdjęcia, rysunki, ikony, technologie i programy, a także jej układ graficzny i kod źródłowy stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego i jako takie są przedmiotem praw własności przysługujących uprawnionym podmiotom lub osobom, w związku z czym użytkownikowi przysługuje prawo do ich wykorzystywania wyłącznie w zakresie absolutnie niezbędnym do prawidłowego korzystania z witryny.

  Oznacza to, że użytkownicy odwiedzający witrynę mogą wyświetlać jej treść i kopiować ją na własny użytek, o ile skopiowane elementy nie zostaną następnie przekazane innym osobom, umieszczone na serwerach połączonych z siecią ani wykorzystane w inny sposób.

  Ponadto wszystkie marki, nazwy handlowe i wszelkie inne znaki odróżniające użyte w witrynie stanowią własność ich właścicieli, w związku z czym użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw poprzez fakt posiadania dostępu do witryny lub korzystania z niej.

  Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, przekazywania, udostępniania i upubliczniania treści zamieszczonych w witrynie oraz prowadzenia wszelkich innych działań, na które właściciel praw do wykorzystywania treści nie wyraził zgody.

  Fakt umieszczenia na innej stronie internetowej hiperłącza do witryny firmy Andamur nie oznacza istnienia jakichkolwiek związków łączących firmę Andamur z właścicielem takiej strony ani akceptacji przez firmę Andamur treści prezentowanych na takiej stronie lub oferowanych na niej usług. Umieszczenie hiperłącza odsyłającego do witryny firmy Andamur wymaga pisemnej zgody firmy Andamur, przy czym hiperłącze takie może umożliwiać dostęp jedynie do strony głównej witryny. Ponadto zabrania się zamieszczania nieprawdziwych lub niedokładnych informacji na temat firmy Andamur, a także treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

  Firma Andamur nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania przez użytkowników witryny udostępnionych w niej treści ani za wszelkie działania użytkowników witryny prowadzone w oparciu o tę treść.

  1. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Treść witryny ma charakter ogólny i czysto informacyjny, a jej właściciel nie gwarantuje kompletności, poprawności, aktualności i ważności ani odpowiedniości bądź przydatności tej treści do określonych celów.

  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa wyłącza się odpowiedzialność firmy Andamur z tytułu wszelkich szkód i strat powstałych wskutek następujących zdarzeń:

  1. Brak dostępu do witryny albo nieprawdziwość, niedokładność, niepełność lub nieaktualność zamieszczonych w niej treści, a także wszelkiego rodzaju wady przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych lub udostępnianych danych pochodzących z witryny lub uzyskanych w związku z oferowanymi usługami.
  2. Obecność w treści witryny wirusów komputerowych i innego rodzaju złośliwego oprogramowania, których działanie może być szkodliwe dla systemów komputerowych, dokumentów elektronicznych i danych użytkownika.
  3. Działania w złej wierze oraz sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i zapisami niniejszego dokumentu polegające na nieprawidłowym korzystaniu z witryny. W szczególności firma Andamur nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów i osób trzecich naruszające prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawo do poszanowania dobrego imienia, wizerunku oraz życia osobistego i rodzinnego.

  Ponadto firma Andamur nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, które są zamieszczone na innych stronach internetowych i nie są zarządzane bezpośrednio przez administratora witryny. Hiperłącza odsyłające do innych stron internetowych zostały umieszczone w witrynie wyłącznie w celu poinformowania użytkownika o istnieniu innych źródeł, które mogą poszerzyć informacje zamieszczone w witrynie.

  1. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UJAWNIENIA DZIAŁAŃ NIEZGODNYCH Z PRAWEM

  W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba poweźmie podejrzenie o zaistnieniu zdarzeń lub okoliczności świadczących o niezgodnym z prawem wykorzystywaniu treści zamieszczonych na stronach witryny www.andamur.com lub dostępnych przez tę witrynę albo o prowadzeniu innych bezprawnych działań w odniesieniu do witryny, zobowiązany jest powiadomić o tym firmę Andamur, przesyłając stosowną wiadomość na adres info@andamur.com, z podaniem swoich danych, opisem domniemanych naruszeń i oświadczeniem o prawdziwości informacji zawartych w powiadomieniu.

  Wszelkie spory dotyczące witryny firmy Andamur będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby firmy Andamur i z zastosowaniem przepisów prawa obowiązującego w Hiszpanii.

  Wszelką korespondencję kierowaną do firmy Andamur przez użytkowników witryny uważa się za skutecznie doręczoną, o ile zostanie przekazana pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub telefonicznie na adres siedziby, adres e-mail lub numer telefonu podane na początku niniejszych zastrzeżeń prawnych.

  Treść niniejszych zastrzeżeń prawnych została poprawiona w czerwiec 2021 roku, w związku z czym do momentu kolejnej aktualizacji mogą istnieć nie uwzględnione zmiany.