Zastrzeżenia prawne

 1. Wstęp.

W celu przestrzegania ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSICE), informujemy użytkowników i odwiedzających stronę internetową o niniejszych zasadach i warunkach, które mają charakter wiążący.

Niniejsze Zastrzeżenie prawne zostało zaktualizowane w czerwcu 2022 roku, a do czasu jego kolejnej aktualizacji mogą wystąpić pewne zmiany.

 1. Identyfikacja podmiotu odpowiedzialnego za stronę internetową.
 • Nazwa: GP LIMITE ANDAMUR S.L.
 • NIP: B30424162
 • Adres: IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR. 30817 LORCA (MURCIA) Hiszpania.
 • Telefon: +34 968102000
 • Email: info@andamur.com
 • Dane z Rejestru: Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym MURCJI, Księga główna 2400, karta 62, sekcja 8, strona MU-23158.

 

 1. Przedmiot i akceptacja.

Niniejsze Zastrzeżenie prawne reguluje korzystanie ze strony internetowej www.andamur.com, której właścicielem jest podmiot odpowiedzialny wskazany w poprzednim punkcie, zwany dalej „podmiotem odpowiedzialnym” lub „firmą”.

Przeglądanie strony internetowej firmy nadaje tym samym status użytkownika i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszym Zastrzeżeniu Prawnym, które może podlegać zmianom.

Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania ze strony internetowej zgodnie z prawem, w dobrej wierze, przy poszanowaniu porządku publicznego, zasad ruchu drogowego i niniejszego Zastrzeżenia prawnego.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec firmy lub osób trzecich za wszelkie szkody i straty, które mogłyby powstać w wyniku naruszenia tych zobowiązań.

 1. Warunki dostępu i użytkowania.

Strona internetowa i jej usługi są ogólnie dostępne i bezpłatne, z wyjątkiem kosztów połączenia i dostępu do Internetu, które ponosi użytkownik. Firma może jednak uzależnić korzystanie z niektórych usług oferowanych na swojej stronie internetowej od uprzedniego wypełnienia odpowiedniego formularza lub udzielenia wcześniejszej autoryzacji przez firmę.

Z kolei osoby niepełnoletnie, w celu skorzystania z usług, muszą każdorazowo uzyskać uprzednią zgodę rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, którzy są ostatecznie odpowiedzialni za wszelkie czynności dokonywane przez osoby niepełnoletnie pozostające pod ich opieką.

Odpowiedzialność za określenie konkretnych treści, do których dostęp mają małoletni, spoczywa na tych ostatnich, co oznacza, że jeśli uzyskują oni dostęp do nieodpowiednich treści w Internecie, konieczne jest zainstalowanie w ich komputerach odpowiednich mechanizmów, w szczególności programów komputerowych, filtrów i blokad, umożliwiających ograniczenie dostępnych treści i które, choć nie są niezawodne, są szczególnie przydatne w kontrolowaniu i ograniczaniu materiałów, do których dostęp mają małoletni.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych przekazywanych firmie i ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie niedokładnych lub nieprawdziwych informacji.

Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za stałą aktualizację informacji dostarczanych firmie.

Użytkownik powinien w odpowiedni sposób korzystać z treści i usług firmy. Powinien też korzystać ze strony internetowej zgodnie z prawem, niniejszym Zastrzeżeniem prawnym, a także z moralnością i dobrymi obyczajami.

Tym samym użytkownik nie będzie posługiwał się stroną internetową do celów zabronionych lub niezgodnych z prawem, nie będzie naruszał praw i interesów osób trzecich oraz będzie unikał wszelkich form i działań, które mogłyby zaszkodzić lub wyrządzić szkodę firmie i/lub osobom trzecim.

Z tego względu użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnej z następujących czynności lub działań:

 1. Rozpowszechniać treści przestępczych, agresywnych, obraźliwych, lekceważących i zasadniczo sprzecznych z prawem lub porządkiem publicznym.
 2. Wprowadzać do sieci wirusy komputerowe lub prowadzić działania mogące zmienić, zepsuć, przerwać lub spowodować błędy lub uszkodzenia dokumentów elektronicznych, danych lub systemów fizycznych i logicznych firmy lub osób trzecich; a także utrudniać innym użytkownikom dostęp do strony internetowej i jej usług poprzez masowe zużycie zasobów komputerowych, za pomocą których firma świadczy swoje usługi.
 3. Usiłować uzyskać dostęp do kont i/lub profili innych użytkowników lub zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych firmy lub stron trzecich i ewentualnie pobierać stamtąd informacje.
 4. Naruszać prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, a także naruszać poufność informacji firmy lub osób trzecich.
 5. Podszywać się pod innego użytkownika, administrację publiczną lub osoby trzecie.
 6. Powielać, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób publicznie przekazywać, przekształcać lub modyfikować treści, bez zgody właściciela danych praw lub jeśli nie jest to prawnie dozwolone.
 7. Zbierać dane w celach reklamowych oraz wysyłać wszelkiego rodzaju reklamy i komunikaty w celach sprzedażowych lub innych celach komercyjnych bez uprzedniego zapytania lub uzyskania zgody.
 8. Nie przesyłać, rozpowszechniać ani udostępniać osobom trzecim: informacji, danych, treści, wiadomości, grafik, rysunków, plików dźwiękowych lub graficznych, fotografii, nagrań, oprogramowania i ogólnie wszelkiego rodzaju materiałów, które:
 9. naruszają, nieprzestrzegają lub są sprzeczne z podstawowymi prawami i wolnościami publicznymi uznanymi w konstytucji, w traktatach międzynarodowych i innych obowiązujących normach;
 10. nakłaniają, podżegają lub promują treści przestępcze, oczerniające, zniesławiające, zawierające przemoc lub ogółem sprzeczne z prawem, moralnością i porządkiem publicznym;
 • wywołują, podżegają lub promują działania, postawy lub myśli dyskryminacyjne ze względu na płeć, rasę, religię, przekonania, wiek lub status;
 1. naruszają prawo do godności, do ochrony prywatności osobistej lub rodzinnej, a także do własnego wizerunku;
 2. w jakikolwiek sposób godzą w wiarygodność usługodawcy lub osób trzecich; jak również stanowią bezprawną, wprowadzającą w błąd lub nieuczciwą reklamę.
 1. Własność intelektualna.

Strona internetowa i wszystkie jej treści niezbędne lub warunkujące jej działanie: teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, a także jej projekt graficzny i kody źródłowe, stanowią dzieło, którego własność należy do firmy lub do jej odpowiednich właścicieli, a żadne z praw do eksploatacji w stosunku do nich nie może być rozumiane jako przeniesione na użytkownika poza tym, co jest ściśle niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony.

Wszystkie wyżej wymienione treści, podane tytułem przykładu, ale nie wyłączająco, są chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej i przemysłowej. Wszelkie ich powielanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i przekazywanie, zarówno w całości, jak i w części, wymaga uprzedniej zgody firmy lub, w stosownych przypadkach, poszczególnych właścicieli.

Użytkownicy strony internetowej z założenia mogą wyłącznie przeglądać i wykorzystywać jej zawartość prywatnie, w celu zgodnego z prawem i dorozumianego funkcjonowania strony i usług firmy; nie mogą być one przedmiotem żadnego rodzaju wykorzystania lub przekazania osobom trzecim.

Podobnie wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe, loga, grafiki lub znaki wyróżniające jakiegokolwiek rodzaju, które mogą pojawić się na stronie internetowej, są własnością ich właścicieli i w żadnym wypadku nie należy rozumieć, że korzystanie lub dostęp do strony internetowej przyznaje użytkownikowi jakiekolwiek prawo do nich.

Firma uznaje prawa własności przemysłowej i intelektualnej na korzyść odpowiednich właścicieli. Wymienienie lub pojawienie się na stronie internetowej nazw i marek osób trzecich nie oznacza żadnego prawa lub odpowiedzialności firmy wobec nich, ani też nie oznacza ich poparcia, sponsorowania lub rekomendacji.

Umieszczenie logo, znaków, danych lub treści identyfikujących klientów odbywa się w ramach uczciwych praktyk w sprawach przemysłowych lub handlowych, a ich ekspozycja ogranicza się do wskazania, że firma w pewnym momencie świadczyła usługi lub utrzymywała z nimi stosunki zawodowe lub handlowe.

Zabronione jest rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie lub publiczne udostępnianie treści oraz wszelkie inne działania, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez odpowiedniego właściciela tych praw.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów udostępnionych na tej stronie przez każdego użytkownika ani za działania podejmowane z ich wykorzystaniem.

 1. Linki (odnośniki i hiperłącza) i adresy IP.

Podanie linku nie oznacza w żadnym wypadku istnienia powiązań między firmą a właścicielem strony internetowej, na której link ów podano, ani też akceptacji i zatwierdzenia przez firmę  treści lub usług tej strony.

Osoby zamierzające utworzyć hiperłącze do strony internetowej firmy muszą zwrócić się do firmy o wcześniejszą pisemną zgodę. W każdym przypadku odnośnik ten będzie umożliwiał jedynie dostęp do strony głównej naszej witryny.

Nie wolno składać fałszywych lub niedokładnych oświadczeń lub wskazań na temat firmy, a także zamieszczać treści nielegalnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów udostępnionych na stronie użytkownika ani za działania podejmowane z ich wykorzystaniem.

 1. Wyłączenie gwarancji i zobowiązań.

Zawartość tej strony ma charakter ogólny i służy wyłącznie celom informacyjnym, przy czym dostęp do wszystkich treści nie jest w pełni gwarantowany, podobnie jak ich kompletność, dokładność, ważność lub aktualność, a także przydatność lub użyteczność do określonego celu.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści zgromadzone, między innymi, na forach, czatach, generatorach blogów, w komentarzach, sieciach społecznościowych lub innych mediach, które umożliwiają osobom trzecim publikowanie treści niezależnie od strony internetowej firmy.

Niemniej jednak, zgodnie z postanowieniami LSSICE, firma staje do dyspozycji wszystkich użytkowników, władz i sił bezpieczeństwa oraz aktywnie współpracuje przy usuwaniu lub, w razie potrzeby, blokowaniu wszystkich treści, które mogą negatywnie wpływać lub naruszać przepisy krajowe lub międzynarodowe, prawa osób trzecich lub moralność i porządek publiczny.

Jeżeli zdaniem użytkownika mogą istnieć treści, które mogłyby podlegać takiej klasyfikacji, prosimy o niezwłoczne powiadomienie firmy w dowolny sposób wskazany na początku niniejszego Zastrzeżenia prawnego.

Firma wyłącza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód jakiegokolwiek rodzaju wynikających z:

 1. Niemożności dostępu do strony internetowej lub braku prawdziwości, dokładności, kompletności i/lub aktualności treści, jak również istnienia wad i defektów jakiegokolwiek rodzaju w treściach przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych osobom, które uzyskały dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych na niej usług.
 2. Obecności w treści wirusów lub innych złośliwych elementów (malware), mogących powodować zmiany i uszkodzenia systemów komputerowych, dokumentów elektronicznych lub danych użytkowników.
 3. Nieprzestrzegania przepisów prawa, dobrej wiary, porządku publicznego, zasad ruchu drogowego oraz niniejszego Zastrzeżeniea prawnego w wyniku nieprawidłowego korzystania z witryny. Konkretnie zaś i dla przykładu, firma nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które naruszają prawa własności intelektualnej i przemysłowej, prawa do godności, prywatności osobistej i rodzinnej oraz do własnego wizerunku.
 4. Wszelkich informacji znalezionych poza tą stroną internetową i nie zarządzanych bezpośrednio przez firmę, w tym wszelkich istniejących linków lub hiperłączy, których jedyną funkcją jest informowanie użytkownika o innych źródłach mogących poszerzyć informacje i treści oferowane na stronie.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany każdego rodzaju informacji lub treści, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub poinformowania użytkowników.

Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za przeczytanie Zastrzeżenia prawnego przy każdej wizycie na stronie internetowej, ponieważ przestawione w nim zasady i warunki mogą ulec zmianie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia lub poinformowania użytkowników o tym fakcie, gdyż wystarczająca jest publikacja na stronie internetowej firmy.

 1. Prywatność i pliki cookies.

Firma jest wysoce zaangażowana w przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, aby zagwarantować prywatność osób i prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w pełni przestrzegając swoich obowiązków i odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności strony internetowej.

Strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies (pliki z informacjami, które serwer wysyła do komputera użytkownika) w celu wykonywania niektórych funkcji strony internetowej, które mogą być niezbędne do jej prawidłowego działania lub opcjonalnie do usprawnienia jej działania i realizowania innych funkcji.

W przypadku wykorzystania plików cookies, które nie są niezbędne, może istnieć warunek uzyskania zgody od użytkownika.

W każdym wypadku można zapoznać się z Polityką Cookies strony internetowej.

 1. Postępowanie w przypadku działań o charakterze niezgodnym z prawem.

W przypadku, gdyby jakikolwiek użytkownik lub osoba trzecia uznała, że istnieją fakty lub okoliczności wskazujące na bezprawny charakter wykorzystania jakichkolwiek treści i/lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem strony firmy, należy wysłać powiadomienie za pośrednictwem któregokolwiek ze sposobów kontaktu wskazanych na początku niniejszego Zastrzeżenia prawnego, należycie się identyfikując, określając domniemane naruszenia i wyraźnie oświadczając, na własną odpowiedzialność, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne.

 1. Powiadomienia, właściwe prawo i jurysdykcja.

Wszelkie powiadomienia i komunikaty pomiędzy użytkownikami będą uważane za skuteczne, gdy zostaną dokonane za pośrednictwem środków kontaktu wskazanych na początku niniejszego Zasrzeżenia prawnego. Użytkownicy mogą kontaktować się z firmą za pośrednictwem któregokolwiek z nich.

W przypadku gdyby którekolwiek z zasad, warunków lub postanowień dotyczących strony internetowej były nieważne lub nie miały zastosowania, pozostała ich część pozostanie ważna i w mocy.

Do wszystkich spraw spornych dotyczących strony internetowej firmy zastosowanie ma ustawodawstwo hiszpańskie, a jurysdykcję mają sądy i trybunały właściwe dla siedziby firmy.