KANAŁ ETYCZNY

Informacje o przetwarzaniu danych

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

GP LIMITE ANDAMUR S.L. jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zainteresowanej strony i informuje, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia (RODO) oraz Ustawy Organicznej o Ochronie Danych i Gwarancji Praw Cyfrowych 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD). W związku z tym udostępniane są następujące informacje:

Cel przetwarzania – w jakim celu przetwarzamy zebrane dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe, aby odpowiednio zarządzać naszym kanałem etycznym, rozpatrywać skargi o nieprawidłowościach zgłoszone za jego pośrednictwem oraz podejmować decyzje o konieczności wszczęcia śledztwa, aby wykryć ewentualne przestępstwa i uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, która mogłaby spaść na GP LIMITE ANDAMUR SL, a także zapobiegać wszelkiego rodzaju zachowaniom, które nie są zgodne z wewnętrznymi lub zewnętrznymi zasadami podmiotu.

Legalność przetwarzania danych – dlaczego możemy przetwarzać zebrane dane osobowe?

W celu ochrony interesu publicznego (art. 6.1.e RODO), aby zapobiegać zachowaniom sprzecznym z przepisami.

Czas przechowywania danych osobowych – jak długo będziemy przechowywać zebrane dane osobowe?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie sześciu miesięcy od zgłoszenia nieprawidłowości w przypadku udowodnienia skargi i pod warunkiem, że nie będzie to niezbędne do innych celów i do celów dowodowych lub kontrolnych w zakresie zapobiegania przestępstwom. W przypadku udowodnienia faktów lub przedstawienia wystarczających dowodów skargi, dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez podmiot praw przed organami sądowymi. Po tym czasie zostaną usunięte z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zagwarantować anonimizację danych lub całkowite ich zniszczenie.

Przekazywanie danych – komu udostępniamy zebrane dane osobowe?

Z wyjątkiem przypadków wynikających z obowiązków prawnych zebrane dane osobowe będą przekazywane wyłącznie następującym grupom odbiorców:

  • Sądom i trybunałom, a także innym organom zajmującym się rozstrzyganiem sporów.
  • Państwowym siłom i organom bezpieczeństwa.
  • Notariuszom i osobom prowadzącym rejestry.

Dostawcom usług wymagającym dostępu do zebranych danych osobowych w celu świadczenia zleconych im przez nas usług lub dostawcom odpowiedzialnym za odpowiednie działanie naszych usług elektronicznych (strony internetowej i poczty e-mail). Mogą oni mieć dostęp do niektórych danych osobowych i podpisaliśmy z nimi odpowiednie umowy poufności i przetwarzania niezbędnych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa w celu ochrony prywatności (art. 28.3 RODO).

Przysługujące prawa – jakie prawa przysługują użytkownikom według RODO?

  • Prawo dostępu, edycji, przekazania i usunięcia danych osobowych, jak i ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania.
  • Prawo do złożenia skargi do Urzędu kontroli (www.aepd.es) w przypadku uznania, że ​​przetwarzanie danych nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dane kontaktowe w celu skorzystania z przysługujących praw: GP LIMITE ANDAMUR S.L., POLÍGONO INDUSTRIAL SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR. 30817 LORCA (MURCJA). E-mail: info@andamur