airCODE. ZASTRZEŻENIA PRAWNE I WARUNKI UŻYWANIA

Informacja i przeznaczenie

Poniższe zastrzeżenia prawne i polityka ochrony danych i prywatności reguluje dostęp i używanie usługi airCODE (poniżej jako: usługa)

Tytuł prawny i własność usługi należy do G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L., (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą w Centro de negocios Andamur 3, Polígono Industrial Saprelorca, 30.817 Lorca, Murcia, i CIF (hiszpańskim kodem identyfikacji podatkowej) B-30424162.

airCODE jest usługą bezpłatną i dobrowolną dostarczaną poprzez urządzenie mobilne użytkownikom. Usługa, aby mogła prawidłowo działać, musi otrzymywać informacje na temat geolokalizacji użytkownika.

airCODE zobowiązuje się do przestrzegania prywatności informacji, otrzymanej poprzez tę usługę, oraz do wdrażania środków o charakterze technicznym i organizacyjnym, potrzebnych do zagwarantowania bezpieczeństwa danych o charakterze osobowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L. jest właścicielem praw własności intelektualnej i przemysłowej do tej usługi. Cała jej zawartość, włączając w to bez ograniczeń niektóre teksty, software, instrukcje, wykresy, zdjęcia, dźwięki, muzykę, wideo i funkcje interaktywne są własnością G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L., albo będą jej przypisane na podstawie licencji i będą podlegać prawom autorskim, prawom znaków towarowych i prawom własności intelektualnej G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L., lub jej licencjodawców.

Zawartość tej usługi nie będzie mogła być ściągana, kopiowana, modyfikowana, odtwarzana, dystrybuowana, przekazywana, rozpowszechniana, pokazywana, sprzedawana, przyznawana na mocy licencji ani nie może być wykorzystywana do żadnego celu bez wcześniejszej pisemnej zgody G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L., która zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wprost przyznane.

Użycie czy publikacja, częściowa lub w całości, w celach komercyjnych, jakiejkolwiek części zawartości są ściśle zabronione bez wcześniejszej autoryzacji G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L.

Polityka prywatności i ochrona danych

G.P. LIMITE ANDAMUR S.L., może zbierać i przetwarzać dane użytkowników usługi, którzy utworzyli konto i zostali w niej zarejestrowani.

Przetwarzanie danych dostarczonych przez zainteresowanego, a także jakichkolwiek innych posiadanych przez G.P. LIMITE ANDAMUR S.L., będzie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 2016/679 Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych, Ustawa Organiczna nr 3/2018 o Ochronie Danych Osobowych i Gwarancji Praw Cyfrowych, i innymi obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi tego tematu.

W celu przedstawienia polityki prywatności zostaną przedstawione następujące tytuły:

Kto jest Odpowiedzialny za Przetwarzanie danych?

Jednostka: GP LIMITE ANDAMUR S.L.
NIF (hiszpański numer identyfikacji podatkowej)/CIF (hiszpański kod identyfikacji podatkowej): B30424162
Adres: POL. IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR,

30817 LORCA, (MURCIA) ESPAÑA

Telefon: 968102000
e-mail: info@andamur.com

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Głównym celem przetwarzania danych jest autoryzacja i używanie usługi airCODE. Wiąże się to z innymi celami powiązanymi, takimi jak wewnętrzne zarządzanie danymi, zarządzanie usługami i obsługa klienta, zarządzanie ekonomiczne i handlowe, geolokalizacja, komunikaty informacyjne i reklamowe oraz inne cele związane z usługami, które mogą zostać dostarczone za pośrednictwem usługi lub wynikają z przedmiotu działalności spółki G.P. LIMITE ANDAMUR S.L.

Na podstawie udostępnionej informacji przygotujemy profil biznesowy, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z usługi i dostosować oferty i komunikaty, które, naszym zdaniem, mogą Państwa zainteresować. Na podstawie takiego profilu mogą też zostać podjęte automatycznie zindywidualizowane decyzje.

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

Informujemy, że poza wymienionymi różnymi sposobami otrzymywania danych, jak również różnymi wymienionymi wyżej celami ich przetwarzania, możemy przetwarzać w naszym systemie informacyjnym następujące rodzaje danych:

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe, w tym dane wizerunku i/lub audiowizualne
 • Kody lub klucze identyfikacyjne
 • Adresy pocztowe i elektroniczne
 • Dane dotyczące cech osobowych i zawodowych
 • Dane ekonomiczne i o ubezpieczeniach
 • Inne dane powiązane z usługą

Jak długo będziemy przechowywali dane?

Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas trwania wskazanych celów i/lub  współpracy, zarówno w roli użytkownika, jak też interesanta innego typu. Do czasu, kiedy nie zostanie zgłoszone ich zawieszenie, bądź nie pojawi się inny przepis lub wymóg prawny, dotyczący ich przechowywania.

Kiedy dane już przestaną być potrzebne do celów dla których zostały zebrane, zostaną usunięte przy zapewnieniu ich całkowitej poufności.

W przypadku użytkowników, którzy wyrejestrowali się z systemu, dane mogą być przechowywane w celu przedstawienia im usług lub nowych warunków ich świadczenia, zawsze gdy jest to uprawnione.

Jakie są uprawnienia do przetwarzania danych?

Podstawa prawna do przetwarzania danych może być powiązana z wykonywaniem umowy, w której zainteresowany jest stroną.

Kolejną podstawą prawną do przetwarzania danych jest wyrażenie świadomej zgody w przypadku innych przetwarzań, na przykład wypełnienie formularza zgłoszenia w serwisie.

Do jakich odbiorców będą przesłane dane?

Dane zainteresowanych co do zasady nie zostaną przesłane do osób trzecich. Istnieją jednak różne wyjątki od tej zasady, ze względu na prawidłowe świadczenie usług  i/lub zwyczajne zarządzanie administracyjne, jak też ze względu na obsługę klienta i rozwój relacji handlowych: a) rodzaje przedsiębiorstw zależnych, z udziałem partnerów lub  przedsiębiorstw należących do tej samej grupy, co odpowiedzialny za przetwarzanie danych; b) banki, w których złożono zlecenia stałych płatności; c) przedsiębiorstwa z którymi odpowiedzialny za przetwarzanie zawarł umowę na usługi informacji kredytowej, sprawozdania na temat ryzyka i raporty dotyczące działalności handlowej, włączając w to usługi, które zarządzają bazą danych, dotyczącą wykonania lub nie wykonania zobowiązań pieniężnych d) upoważnione osoby obsługujące przetwarzanie danych; e) inne zainteresowane osoby upoważnione i/lub osoby trzecie przewidziane w przepisach prawnych.

Jakie są Państwa prawa w momencie przekazywania i/lub przetwarzania danych?

Osoba zainteresowana, może w każdej chwili zwrócić się do nas z prośbą o wykonanie każdego z następujących praw, które wspierają kwestię ochrony danych:

 • Dostęp do danych osobowych zainteresowanego, w celu potwierdzenia czy są lub czy nie są przetwarzane dane, które dotyczą danego podmiotu, a także w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat ich przetwarzania.
 • Korekta lub Usunięcie danych osobowych, które dotyczą zainteresowanego wówczas gdy, między innymi, są one nieprecyzyjne lub nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane.
 • Ograniczenie przetwarzania danych osobowych zainteresowanego w określonych okolicznościach. W takim przypadku dane będą jedynie przechowywane do celów dochodzenia lub obrony roszczeń, ze względu na ochronę praw innej osoby lub ze względu na interes publiczny.
 • Otrzymywanie danych osobowych, które dotyczą danego podmiotu, które wcześniej zostały przez ten podmiot nam udostępnione, i w formacie    ustrukturyzowanym, kiedy jest to możliwe (przenoszenie danych).
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych w pewnych okolicznościach i z powodów wynikających z indywidualnej sytuacji. Przedsiębiorstwo przestanie przetwarzać        dane, z wyjątkiem ważnych i uzasadnionych przyczyn, lub do celów      dochodzenia lub obrony możliwych roszczeń.

W tym celu należy jedynie się z nami skontaktować droga mailową poprzez adres  info@andamur.com, lub za pośrednictwem poczty, drogą pisemną na adres POL. IND. SAPRELORCA, CENTRO DE NEGOCIOS ANDAMUR, 30817 LORCA (MURCIA) HISZPANIA.

Istnieje też możliwość zwrócenia się do Agencia de Protección de Datos (Agencji Ochrony Danych) (www.agpd.es), aby uzyskać bliższe informacje na temat swoich praw lub zwrócić się o ich ochronę przez organy kontroli.

Aby skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych należy wysłać maila na adres: dpd@andamur.com

Bezpieczeństwo danych

Przedsiębiorstwo w swoim systemie informacyjnym przystosowuje środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu poufności, integralności i dostępności przetwarzanej informacji.

Równocześnie, na tyle, na ile porządek prawny na to pozwala, nie przyjmujemy na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody i zmiany, które osoby trzecie mogą spowodować w naszym systemie informacyjnym. Każde naruszenie  zabezpieczeń, będzie należycie i w sposób natychmiastowy komunikowany właściwym organom i/lub formacjom i służbom ds. bezpieczeństwa Państwa.

Przesyłanie komunikatów lub informacji

Nasza polityka dotycząca przesyłania informacji za pośrednictwem środków telematycznych (e-mail, komunikatory internetowe, itd.), ogranicza się jedynie do przesyłania komunikatów, które uważamy za istotne dla naszych użytkowników i zainteresowanych, dotyczących kwestii funkcjonowania i działalności przedsiębiorstwa, lub też takich, na których otrzymywanie klient wyraził zgodę.

Jeśli klient nie życzy sobie otrzymywania tych wiadomości, udostępniamy za ich pośrednictwem opcję skorzystania z prawa do anulowania i rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości, zgodnie z tytułem III, artykułem 22 ustawy 34/2002 Usługi na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego.

Cookies i inne technologie internetowe

Usługa pozwoli na gromadzenie informacji w oparciu o pliki cookies (ciasteczek) i podobnych technologii (jak internetowe sygnały ostrzegawcze balise). Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej, kiedy ten wchodzi na stronę internetową lub poprzez aplikację, która łączy się ze stroną internetową. Cookies zawierają podstawowe informacje dotyczące przeglądania sieci i pozwalają  rozpoznać użytkownika, który się z nimi łączy, by ulepszyć i dostosować do indywidualnych potrzeb przeglądanie lub świadczoną usługę.

Mogą Państwo znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat cookies odwiedzając naszą zakładkę polityka cookies na stronie www.andamur.com

W kwietniu 2019 roku dokonano przeglądu obecnej polityki prywatności, stąd mogą pojawiać się różnice aż do kolejnej weryfikacji tekstu. W każdym razie, moga Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej polityki prywatności, wchodząc na stronę internetową: www.andamur.com lub pisząc do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych  dpd@andamur.com

Ogólne warunki korzystania z usługi

Użytkownik musi posiadać urządzenie z systemem operacyjnym Android lub iOS.

Aby mieć dostęp do tej usługi klient G.P. LÍMITE ANDAMUR, S.L. lub ANDAMUR EUROPE, S.A. musi zarejestrować się wprowadzając przypisany mu numer karty i telefonu.

Aby móc korzystać z usługi, użytkownik musi uprzednio zaakceptować zastrzeżenia prawne i warunki używania. Użytkownik nie może korzystać z usługi jeśli nie potwierdzi ich akceptacji.

G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L. może dokonywać w dowolnym momencie zmian w zastrzeżeniach prawnych i warunkach używania. G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L. opublikuje nowy dokument we właściwym miejscu, jednak zawsze musi on zostać zaakceptowany przez użytkownika, aby ten mógł w dalszym ciągu korzystać z usługi.

Korzystając z usługi świadczonej przez G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L. może przesyłać powiadomienia za pośrednictwem usługi, a użytkownik wyraża na to zgodę.

Użytkownik zobowiązuje się do używania tej usługi zgodnie z prawem, jak również poniższym dokumentem oraz z instrukcjami, które będą mu przekazywane.

Normy bezpieczeństwa dla użytkownika

Użytkownik musi przechowywać i zapewniać ochronę swoim urządzeniom, a także danym, które są na nich zgromadzone. Musi podejmować niezbędne kroki, aby zapobiec dostępowi do nich i używaniu ich przez nieupoważnione osoby trzecie. Musi przestrzegać zobowiązań i stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które będzie przekazywać G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L., co pozwoli na lepsze używanie usługi. Wszystkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego używania są jego wyłączną odpowiedzialnością.

Klient musi powiadomić G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L., telefonicznie na numer:  +34 968 102 000 lub droga mailową na adres: atencionalcliente@andamur.com o każdym nieuprawnionym użyciu, które zauważy na swoim koncie użytkownika, jak też każdej usterce systemu. Musi również przekazać informację (drogą telefoniczną lub mailową) o zmianach w swoich danych kontaktowych, tak abyśmy mogli nadal dostarczać usługę.

Wyłączenie odpowiedzialności

G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L. w żadnym przypadku nie będzie odpowiedzialny za utratę, złe użytkowanie lub nieuprawnione użycie hasła dostępu. Jak również, nie jest odpowiedzialny za problemy lub usterki techniczne sieci czy linii telefonicznych, systemów informatycznych on-line, dostawców, sprzętu komputerowego, software, usterek w poczcie elektronicznej czy w odtwarzaczach spowodowanych problemami technicznymi czy wynikających z obciążenia sieci Internetu, lub dowolnej innej usługi.

Kanały obsługi klienta

W przypadku wątpliwości w kwestii naszych zastrzeżeń prawnych i warunków używania mogą się Państwo zwrócić bezpośrednio do:

Nazwa podmiotu: G.P. LIMITE ANDAMUR, S.L.

Siedziba: Centro de negocios Andamur 3, Polígono Industrial Saprelorca, 30.817 Lorca, Murcia

CIF (hiszpański kod identyfikacji podatkowej): B-30424162

Adres mailowy: atencionalcliente@andamur.com

Telefon Obsługi Klienta: +34 968 102 000